برترین فایل پرسشنامه کمالگرایی هیل

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
نام محصول دانلودی: پرسشنامه کمالگرایی هیل

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

این پرسشنامه دارای 59 سوال بوده و که هشت بعد مختلف کمال گرایی را مورد سنجش قرار می دهدشرکت کننده ها باید میزانی که هر جمله توصیف کننده آن هاست را در یک طیف ۵ گزینه ای از کاملا موافق تا کاملا مخالف مشخص نمایند

ادامه مطلب